Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

 • Dofinansowanie, w ramach Grantu, będzie można otrzymać na zakup:

  • nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

  • ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

  • usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Grantobiorca jest zobowiązany do utrzymania efektów projektu tj. utrzymania środków trwałych i usług nabytych w ramach projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu.

Program adresowany jest dla gmin popegeerowskich wykazanych w regulaminie konkursu. Gmina Ujście została zakwalifikowana do konkursu.

Z programu mogą skorzystać dzieci i młodzież, które zamieszkują na terenie gminy Ujście i których członek rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni) był zatrudniony w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał na terenie gminy Ujście.

 • Lista PPGR działających na terenie gminy Ujście:

  • Gospodarstwo Pomocnicze SDOO w Nowej Wsi Ujskiej,

  • Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych Trzcianka,

  • Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Brzeźnie,

  • Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Strzelcach

W celu przyznania dofinansowania wymagane jest złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka szkoły podstawowej i średniej lub przez pełnoletnie dziecko uczęszczające do szkoły średniej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenia i zgoda w załącznikach do pobrania.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 8 października do 22 października 2021 r. Następnie dokumenty zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Ujściu w celu weryfikacji.

Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z przyznaniem Grantu

Link do strony ministerialnej

Do pobrania