Firma Selva Plant Sp z o.o., ul. Waryńskiego 16/63, 85-320 Bydgoszcz, (KRS 0000363139) pragnie zaproponować badania postawy dzieci.

“Pragnę zaproponować dzieciom nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne przesiewowe badanie zaburzeń statyki postawy ciała. Diagnostyka polega na wykonaniu komputerowego zdjęcia stóp i sylwetki dziecka oraz analizie wszelkich asymetrii w płaszczyźnie czołowej oraz określeniu pozanormatywnych wartości strzałkowych krzywizn fizjologicznych kręgosłupa, Badanie jest pomocne w zleceniu postępowania korekcyjnego stosownego do wady, w szkole lub warunkach domowych.
Badanie polega na: wyznaczeniu szeregu antropometrycznych punktów ciała dziecka, określeniu położenia i pomiarze odległości pomiędzy nimi, wyznaczeniu kątów między odcinkami przechodzącymi przez nie, pomiarze krzywizn przedniotylnych i bocznych kręgosłupa, określeniu łuków i asymetrii w postawie stojącej, rejestracji krzywych ciała lub ich projekcji w płaszczyźnie strzałkowej, poprzecznej i czołowej oraz określeniu stopnia płaskostopia. Badanie wykonywane jest z zastosowaniem nowoczesnego aparatu polskiej konstrukcji.
Badanie jest cennym uzupełnieniem ortopedycznego badania postawy ciała. Umożliwia dokładne określenie wszelkich asymetrii i wad postawy ciała, jest pomocne w kwalifikowaniu dzieci do grup gimnastyki korekcyjnej i planowaniu oraz realizacji programu korekcyjnego. Możliwa jest także obiektywna kontrola skuteczności stosowanego kinezyterapeutycznego programu naprawczego.
Całkowity koszt jednego badania wynosi
45,- (czterdzieści pięć ) złotych.
Podejmując decyzję o przeprowadzeniu badania, powinniście Państwo zdawać
sobie sprawę z tego, że jedynie wczesne wykrycie wszelkich asymetrii w postawie Waszego dziecka i podjęcie wczesnej korekcji, uchroni je przed ogólnoustrojowymi powikłaniami, a w konsekwencji zabiegiem operacyjnym.
Proszę także pamiętać, że skuteczność i trafność konstrukcji programu ćwiczeń korekcyjnych, zależy w pierwszym rzędzie od właściwej diagnostyki.
Na podstawie pomiarów określone zostanie dalsze postępowanie kinezyterapeutyczne. Na adres szkoły przysłane zostaną wydruki wyników badań oraz indywidualne zestawy ćwiczeń do gimnastyki domowej, jeżeli zajdzie konieczność zastosowania takowych.”

Proponowane badania obejmują pomiary stóp oraz kręgosłupa i wykonywane są w szkole.

Badanie obejmuje dzieci, których rodzice wyrazili na nie zgodę i uiścili stosowną opłatę.”

Osoby chętne do wykupienia badania proszone są o wypełnienie zgody rodzica/opiekuna prawnego (do pobrania w sekretariacie szkoły i jako załącznik do pobrania poniżej) i o wpłatę w sekretariacie szkoły 45,- złotych.