Zasady postępowania i zachowania w związku z zagrożeniem epidemicznym
w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej

w roku szkolnym 2020/2021

 1. Rodzic/opiekun nie powinien posyłać do szkoły lub oddziału przedszkolnego chorego dziecka. Dotyczy to również podejrzenia choroby.
  • Główne objawy: kaszel, gorączka, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, nagła utrata węchu lub smaku, wysypka
  • jeśli wystąpi u dziecka jeden lub więcej powyższych objawów, pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady lekarza.
 2. Jeśli dziecku wykonano test i jest on pozytywny bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie szkołę.
 3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.
  • Jeżeli Twoje dziecko lub  inne osoby  razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.
 4. Zaleca się aby zawsze odbierać telefony ze szkoły, w sytuacji niemożności odebrania należy pilnie oddzwonić.
 5. Obowiązek dezynfekcji rąk podczas wejścia i wyjścia ze szkoły.
 6. Nakaz zasłaniania ust i nosa dla osób niebędących pracownikami szkoły
 7. Obowiązek dla uczniów i pracowników szkoły zasłaniania ust i nosa podczas przemieszczania się w budynku podczas przerw w miejscach wspólnych, takich jak korytarze, łazienki, biblioteka szkolna, sekretariat szkoły.
 8. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 1,5 metra na całym terenie szkoły – na zewnątrz i wewnątrz budynku. Między innymi rezygnujemy z podawania ręki lub innych form powitania lub pożegnania, które wiążą się z bezpośrednim kontaktem z drugą osobą.
 9. Nie przynosimy do szkoły zbędnych rzecz, takich jak zabawki, maskotki, gry, sprzęt sportowy itp. Przynosimy tylko rzeczy, które są niezbędne do realizacji zajęć.
 10. Uczniowie i nauczyciele nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas zajęć lekcyjnych.
 11. Nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa poza budynkiem szkoły (np.:na boisku, na placu zabaw, podczas przerw lub zajęć na świeżym powietrzu).
 12. Zaleca się częste mycie rąk.
 13. Zakaz pożyczania sobie przyborów szkolnych jak np.: linijka, długopis, gumka,itp.
 14. Zakaz pożyczania sobie wzajemnie zeszytów, podręczników i innych materiałów edukacyjnych.
 15. Zakaz częstowania się artykułami spożywczymi (kanapki, owoce, napoje, słodycze itp).
 16. Uczeń powinien mieć swoją wodę do picia.
 17. Po wejściu do klasy uczeń powinien bez zbędnej zwłoki zająć swoje miejsce przy stoliku.
 18. W miarę możliwości przestrzennych i wyposażeniowych uczniowie siedzą w osobnych ławkach.
 19. Poza zajęciami z informatyki i wychowania fizycznego zajęcia dla danej klasy odbywają się w jednym pomieszczeniu.
 20. Gdy pogoda nie pozwala podczas przerw wyjść na zewnątrz, uczniowie co drugą przerwę spędzają w klasie – na przemian:
  Mirosław: III-IV / I-II
  Nowa Wieś Ujska: V-VI / VII-VIII
 21. Oddziały przedszkolne nie wychodzą z sali gdy w szkole trwa przerwa, z wyjątkiem wyjścia do toalety lub innych nagłych sytuacji.
 22. W przypadku spędzania przez uczniów przerwy w klasie, drzwi do niej muszą być otwarte, aby nauczyciele dyżurujący mogli prawidłowo sprawować opiekę nad uczniami.
 23. Klasy w czasie każdej przerwy lub też w razie potrzeby w czasie zajęć powinny być wietrzone. W przypadku gdy uczniowie spędzają przerwę w klasie, a aura jest niekorzystna – wietrzenie skracamy do niezbędnego minimum.
 24. Podczas przerw spędzanych w klasie obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego 1,5 metra.
 25. Podczas przerw spędzanych w klasie uczniom nie wolno dotykać żadnych urządzeń, wyposażenia czy przyborów wspólnych takich jak tablica, pisaki, monitory, tablicowe przybory kreślarskie (linijka, ekierka, cyrkiel), komputery itp.
  Uczniowie nie powinni również dotykać rzeczy innych uczniów lub nauczycieli, ich stolików, biurek czy krzeseł.
 26. W każdej klasie będzie się znajdować płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni, który w razie potrzeby można użyć.
 27. Każdorazowo przed i po korzystaniu w klasie z tablicy, monitora interaktywnego lub innych urządzeń lub wyposażenia wspólnego uczeń lub nauczyciel winien zdezynfekować dłonie.
 28. W miejscach przeznaczonych na szatnie może jednorazowo przebywać:
  w budynku w Nowej Wsi – 5. uczniów
  w budynku w Mirosławiu – 4. uczniów
  Nad ruchem w szatni będzie sprawował nadzór wyznaczony pracownik szkoły lub nauczyciel.
 29. Z uwagi na wąskie przestrzenie w budynkach szkoły rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły lub oddziału przedszkolnego nie powinien wchodzić do budynku – dzieci przy wejściu będzie odbierał pracownik szkoły
  • W budynku w Nowej Wsi Ujskiej dzieci przedszkolne wchodzą i wychodzą po zajęciach wejściem od strony “Orlika”.Uczniowie przed lekcjami i po zakończeniu lekcji wchodzą i wychodzą wejściem od strony placu zabaw.
  • W budynku w Mirosławiu dzieci przedszkolne wchodzą i wychodzą wejściem głównym (od ulicy), uczniowie wejściem od strony placu zabaw (z tyłu szkoły).
 30. W sytuacjach wyjątkowych (np. wcześniejszy odbiór dziecka, załatwienie sprawy administracyjnej rodzic może wejść do szkoły z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych (dezynfekcja rąk, zasłonięte usta i nos, dystans społeczny 1,5 metra). W przypadku niemożności spełnienia jednego z wymogów, winien pozostać na zewnątrz.
 31. W czasie trwania zajęć budynki szkoły będą zamknięte, w sytuacjach wyjątkowych będzie można skorzystać z dzwonka umieszczonego przy wejściu.
 32. Zaleca się nie wchodzenie przez rodziców do budynku szkoły w czasie przerw, które uczniowie spędzają wewnątrz.
 33. W przypadku podejrzenia u dziecka choroby, gdy dziecko jest w szkole/oddziale przedszkolnym, zostaje ono odizolowane pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły z zachowaniem obostrzeń sanitarnych (dystans 2 metry, zasłonięte usta i nos, opiekun ma ubrane rękawiczki jednorazowe).
  Następnie zostaje poinformowany rodzic, który bez zbędnej zwłoki odbiera dziecko.  Rodzic telefonicznie konsultuje się z lekarzem.
 34. Do szkoły lub oddziału przedszkolnego dziecko przyprowadza lub odbiera jedna osoba.
 35. Osoba przeprowadzająca lub odbierająca dziecko powinna być zdrowa i nie może przejawiać objawów choroby. 
 36. Należy zapoznać się również z Procedurami zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ujskiej w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 z dnia 01.09.2020. zamieszczonych na stronie szkoły spnwu.pl